Algemene leveringsvoorwaarden

geboortehoroscoop.nl ,Vioolstraat 80, 4876 BZ, Etten-Leur , info@geboortehoroscoop.nl ,Rekeningnr: NL54 RABO 0129 5769 21 t.n.v. kiddybizz te Etten-Leur.

De geboortehoroscoop bestaat uit 15 tot 20 pagina’s en de levertijd is 2 tot 4 weken (gerekend vanaf de datum van ontvangst betaling).
Voorwaarden Leveringsvoorwaarden geboortehoroscoop.nl Algemene leveringsvoorwaarden geboortehoroscoop.nl, gevestigd te Etten-Leur

Artikel 1 – Toepasselijkheid; wijzigingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met geboortehoroscoop.nl tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: “de Koper”, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van geboortehoroscoop.nl.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien geboortehoroscoop.nl daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de koper zijn bestelling via het invulformulier van de webwinkel, per e-mail of telefonisch opgeeft aan geboortehoroscoop.nl. De koper verplicht zich hiermee de betaling binnen 7 dagen na de besteldatum over te maken op het door geboortehoroscoop.nl genoemde rekeningnummer.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 De maximale levertijd is gesteld op 4 weken tenzij anders overeengekomen. Is het niet mogelijk binnen deze periode te leveren dan stellen wij de consument hiervan op de hoogte. Dan kan een nieuwe levertermijn worden overeengekomen of de consument kan de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 – Levering; risico-overgang

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de Koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van geboortehoroscoop.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken is voor rekening van geboortehoroscoop.nl

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan geboortehoroscoop.nl ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

4.4 Aansprakelijkheid

a. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u geboortehoroscoop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.
In het bijzonder is de leverancier nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadiging van de goederen, tijdens transport van de leverancier naar de klant, tenzij de afnemer heeft gekozen en betaald voor verzekerd verzenden.

b. Accepteer nooit beschadigde verpakkingen. geboortehoroscoop.nl geeft dan geen garantie meer. Weiger in een dergelijk geval de zending. Als het artikel tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan geboortehoroscoop.nl te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering. Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij geboortehoroscoop.nl te worden gedeponeerd. geboortehoroscoop.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.

c. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft geboortehoroscoop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten.

d. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van geboortehoroscoop.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of aan de andere kant voor uw risico komt, zal geboortehoroscoop.nl u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. geboortehoroscoop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

e. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat nakoming naar redelijkheid en billijkheid door beide partijen niet gevergd kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst aan weerszijden worden opgeschort. Partijen kunnen zich alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht zendt. Indien een dergelijke opschorting langer dan 3 maanden duurt kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven beëindigen. Hetgeen reeds als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen inclusief btw en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro`s.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.

5.3 Prijzen die door geboortehoroscoop.nl worden genoemd, mogen ten allen tijde door geboortehoroscoop.nl gewijzigd worden.De stijging van de kosten, die voor geboortehoroscoop.nl na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag geboortehoroscoop.nl doorberekenen; de Koper is als dan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij geboortehoroscoop.nl zich als dan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de btw of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Levering geschiedt tegen iDeal/vooruit betaling.

6.2 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door geboortehoroscoop.nl uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.3 Indien de betaling van de koper niet binnen 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van geboortehoroscoop.nl is bijgeschreven, is geboortehoroscoop.nl gerechtigd – indien zij dit wenst – de bestelling te annuleren dan wel ontslagen van de verplichting de bestelde goederen (tijdig) te leveren.Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor geboortehoroscoop.nl verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper, komen voor rekening van de Koper.

Artikel 7 – Keuring en tekortkomingen; retourzendingen

7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 7 (zeven) dagen na aflevering van de zaken per email aan geboortehoroscoop.nl te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en geboortehoroscoop.nl na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Als dan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan geboortehoroscoop.nl terug te zenden indien geboortehoroscoop.nl daartoe haar toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking . Indien niet aan de voor omschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door geboortehoroscoop.nl aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien geboortehoroscoop.nl tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van geboortehoroscoop.nl is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten – in het bijzonder te late of niet – levering – door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van geboortehoroscoop.nl, machineschade, diefstal uit de magazijnen van geboortehoroscoop.nl, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoer -, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is geboortehoroscoop.nl bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze al 6 (zes) maanden heeft geduurd is geboortehoroscoop.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding. geboortehoroscoop.nl heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar al, voor intreding van de overmachtstoestand, verrichte prestaties.

Artikel 9 – Garanties; aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege geboortehoroscoop.nl aan of vanwege de Koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor geboortehoroscoop.nl rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.
a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

b. Andere schade dan onder a. Bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto factuurwaarde – (factuurwaarde minus de btw en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) – van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. Tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes) maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan geboortehoroscoop.nl is gemeld.

e. Verrekening met niet door geboortehoroscoop.nl erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
9.2 De Koper vrijwaart geboortehoroscoop.nl tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, betreffende leveranties die geboortehoroscoop.nl aan c.q. vanwege de Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de Koper aantoont dat geboortehoroscoop.nl uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.

Artikel 10 – Vervaltermijn

10.1Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook ten opzichte van geboortehoroscoop.nl in verband met leveringen van geboortehoroscoop.nl in ieder geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.

Artikel 11 – afkoelingsperiode.
N.V.T.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen geboortehoroscoop.nl en de Koper is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Van geschillen tussen geboortehoroscoop.nl en de Koper neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank te Breda, dat onverminderd het recht van geboortehoroscoop.nl om de Koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. In geval het geschil wegens het belang der vordering door de Kantonrechter behoort te worden beslecht gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

Zie ook ons privacy gedeelte

ga naar de webshop

Over geboortehoroscoop:

geboortehoroscoop.nl

Geboortehoroscoop.nl voor handgemaakte geboortehoroscopen

Design IncaNed - copyright 1999 - 2021 @ geboortehoroscoop.nl